top of page

PRIVACYVERKLARING

YONG LEI
www.yonglei.nl | info@yonglei.nl | www.instagram.com/yonglei.nl

www.facebook.com/yonglei.nl | www.vero.com/yonglei | fotograaf Yong Lei van Barlingen

YONG LEI is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Defenities

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de fotograaf.
Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de fotograaf een overeenkomst mee heeft afgesloten.

 

Contactgegevens

Yong Lei van Barlingen
E-mailadres: info@yonglei.nl  

 

Persoonsgegevens die YONG LEI verwerkt

YONG LEI verwerkt de persoonsgegevens van de opdrachtgever doordat er gebruik wordt gemaakt van een dienst en/of omdat de opdrachtgever zelf deze gegevens aan YONG LEI heeft verstrekt.

Hieronder is het overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Bankrekeningnummer

  • Overige persoonsgegevens die de opdrachtgever actief verstrekt bijvoorbeeld via een ingevuld contactformulier.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die YONG LEI verwerkt

De website en/of dienst van YONG LEI heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan zestien jaar. Mits zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan zestien jaar. YONG LEI raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de ouder er van overtuigd is dat YONG LEI zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met YONG LEI via info@yonglei.nl dan wordt de informatie verwijderd.

 

Het doel en de basis van welke grondslag YONG LEI persoonsgegevens verwerkt

YONG LEI bewaart de persoonsgegevens van de opdrachtgever niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Er wordt een bewaartermijn van maximaal drie jaar gehandteerd. In specifieke gevallen zullen wij toestemming vragen aan de opdrachtgever in kwestie om gegevens langer te mogen bewaren. YONG LEI verwerkt de persoonsgegevens van de opdrachtgever voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van de betaling

  • De opdrachtgever te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

  • De opdrachtgever te kunnen informeren over wijzigingen van diensten en producten

  • Om goederen en diensten bij de opdrachtgever af te leveren

 

Delen van persoonsgegevens met derden

YONG LEI verstrekt uitsluitend informatie aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de fotograaf of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. YONG LEI gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy van de websitebezoekers. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer van de websitebezoekers, tablet of smartphone. De cookies die YONG LEI gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en de  gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen. Ook kan YONG LEI hiermee de website optimaliseren. De websitebezoekers kunnen zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De opdrachtgever heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de opdrachtgever het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door YONG LEI en de opdrachtgever heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de opdrachtgever bij YONG LEI een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van de opdrachtgever beschikt in een computerbestand naar de opdrachtgever of een ander, door de opdrachtgever genoemde organisatie, te sturen. De opdrachtgever kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar info@yonglei.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de opdrachtgever is gedaan, vragen wij een kopie van de identiteitsbewijs van de opdrachtgever met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy van de opdrachtgever. YONG LEI zal zo snel mogelijk reageren, maar binnen vier weken, op verzoek van de opdrachtgever. YONG LEI wil de opdrachtgever er tevens op wijzen dat er een mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

De persoonsgegevens beveiligen

YONG LEI neemt de bescherming van de gegevens van de opdrachtgever serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de opdrachtgever het idee heeft dat de gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yonglei.nl.

bottom of page