top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

YONG LEI
www.yonglei.nl | info@yonglei.nl | www.instagram.com/yonglei.nl

www.facebook.com/yonglei.nl | www.vero.com/yonglei | fotograaf Yong Lei van Barlingen

Artikel 1 - Defenities

 1. Fotograaf: YONG LEI, Yong Lei van Barlingen.

 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de fotograaf.

 3. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de fotograaf een overeenkomst mee heeft afgesloten.

 4. Prijslijst: het overzicht dat te vinden is op de website van de fotograaf.

 5. Annuleren: het beëindigen van de overeenkomst.

 6. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

 7. A.W.: Auteurswet 1912.

 

Artikel 2 - Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het beeldmateriaal en alle fotografie opdrachten die uitgevoerd worden door de fotograaf. Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een fotoreportage boekt. Bij het aanvragen van een fotoreportage of het aangaan van een samenwerking gaat u automatisch akkoord met de deze voorwaarden.

 2. Mocht u bezwaar hebben tegen deze voorwaarden, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de fotograaf, voor het definitief bespreken van de betreffende fotoreportage, nabestelling of opdracht. Wanneer de fotograaf uw bezwaar ontvankelijk verklaard en gedeeltelijk gegrond, kan ervoor gekozen worden om een aangepaste overeenkomst te sluiten.

 

Artikel 3 - Boeking en uitvoering

 1. Wanneer er een datum is gekozen voor de fotoreportage staat de fotoreportage geboekt.

 2. Het boeken van een fotoreportage is mogelijk via de officiële website of e-mail.

 3. Alle genoemde tarieven zijn exclusief reiskosten, mits anders aangegeven.

 4. De fotograaf is vrij om naar eigen stijl en beste inzicht invulling te geven aan de fotoreportage tijdens de bestaande omstandigheden.

 5. Het succes van een fotoreportage hangt af van diverse omstandigheden, waaronder de weersomstandigheden, de locatie, de werkwilligheid en het welzijn van het desbetreffende dier en de voorbereidingen en de hulp tijdens de reportage zelf. Bij slechte weersomstandigheden, ziekte, onvoorzien/onverwacht gedrag van dier of mens heeft de fotograaf alle recht om de reportage niet te laten doorgaan op de afgesproken datum. Er zal in samenspraak een nieuwe afspraak worden vastgelegd.

 

Artikel 4 - Aanlevering van de digitale bestanden

 1. De fotograaf streeft ernaar om binnen 14 werkdagen na de fotoreportage een link, via de mail, te sturen, die toegang geeft tot het persoonlijke album van de opdrachtgever.

 2. De opdrachtgever ontvangt eenmalig na 2 weken een herinnering om de foto’s uit te kiezen.

 3. De fotograaf streeft ernaar om de nabewerkte foto’s binnen 30 werkdagen te leveren, nadat de opdrachtgever de gewenste foto’s heeft gekozen. Afwijking van dit termijn is mogelijk. De fotograaf zal de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

 4. De fotograaf bewerkt de foto’s in eigen stijl.

 5. De uitgekozen digitale fotobestanden worden in jpg-formaat via WeTransfer aan de opdrachtgever geleverd. De fotobestanden worden ‘web formaat’ en ‘hoge resolutie formaat’ (HR) geleverd.

 6. De digitale fotobestanden in zogenoemd ‘web formaat’ zijn uitsluitend bedoeld voor privégebruik, mits schriftelijke anders overeengekomen. De opdrachtgever heeft wel toestemming, mits anders overeengekomen, om deze beelden te gebruiken op persoonlijke sociale media profielen of forums online, onder voorwaarde van naamsvermelding.

 7. De digitale fotobestanden in zogenoemd ‘hoge resolutie' zijn uitsluitend bedoeld voor privégebruik en kunnen wel gedrukt en/of uitvergroot worden, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is met de fotograaf. Onder privégebruik wordt verstaan het zelf laten afdrukken van de foto’s voor eigen gebruik binnenhuis. De foto’s mogen onder geen omstandigheden en op geen manier gepubliceerd worden op internet of waar dan ook of verveelvoudigd worden.

 8. De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op RAW-bestanden of onbewerkte jpg-bestanden. Deze worden nooit geleverd.

 9. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen of afdrukken door een andere leverancier geleverd worden geleverd dan wat er door de fotograaf is aanbevolen.
   

Artikel 5 - Betalingsvoorwaarden

 1. De opdrachtgever gaat akkoord met de betalingsvoorwaarden bij het boeken van een fotoreportage. De betaling vindt contant of via een digitale overboeking plaats.  

 2. Bij afzegging of verplaatsing door de opdrachtgever worden er kosten in rekening gebracht (zie ‘Annulering en opschorting’ in de algemene voorwaarden).

 3. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het boeken, van de fotoreportage, het overeengekomen bedrag te betalen. Tenzij dit schriftelijk anders is aangegeven.

 4. De betaling dient in één keer te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

 5. Zolang de opdracht nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, behoudt de fotograaf zich het recht de resultaten van de betreffende opdracht niet te publiceren of te delen met de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft totdat de betaling is ontvangen door de fotograaf geen enkel recht de gemaakte beelden te publiceren of te gebruiken op welke wijze dan ook.

 6. De fotograaf heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen als de betaling niet binnen het betaaltermijn is voldaan.

 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

 1. De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens en na een fotoreportage. Er is in geen geval mogelijk om de fotograaf (schade)claims op te leggen.

 2. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor de eigen risico van de opdrachtgever.

 3. Tijdens een fotoreportage is de opdrachtgever zelfverantwoordelijk voor zichzelf en eigendommen. Dit omvat tevens schaden aan derden en dieren.

 4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aangericht door de opdrachtgever zelf ten aanzien van de fotograaf, voor zover er sprake is van opzet, roekeloosheid of onrechtmatige daad. De opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door zijn dier.

Artikel 7 - Annulering en opschorting

 1. Bij afzegging/verplaatsing door de opdrachtgever binnen minder dan 24 uur voorafgaand aan de geplande fotoreportage, is de fotograaf vrij in staat hier kosten voor in rekening te brengen. Deze kosten omvatten 50% van het overeengekomen tarief tussen de opdrachtgever en de fotograaf. Hiervoor zal een document worden opgemaakt en dient binnen 5 dagen na de fotoreportage.

 2. Bij annulering van een fotoreportage wegens ziekte van de opdrachtgever worden er geen kosten in rekening gebracht. Er wordt in samenspraak een nieuwe afspraak vastgelegd.

 3. Bij absentie van de opdrachtgever, zonder geldige reden, op de afgesproken plaats en datum, dan is de fotograaf vrij in staat om hier kosten voor in rekening te brengen doormiddel van een betaalverzoek. Deze kosten omvatten 100% van het overeengekomen tarief tussen de opdrachtgever en de fotograaf en dient binnen 5 dagen na de fotoreportage voldaan te zijn.

 

Artikel 8 - Overmacht

 1. Wanneer er sprake is van overmacht, waardoor YONG LEI niet in staat is om de verplichtingen uit de overeenkomst (volledig) kan nakomen, zal er in samenspraak naar een passende oplossing worden gezocht.

 2. Voor de doeleinden van deze Algemene Voorwaarden betekent overmacht elke externe oorzaak, voorzienbaar of onvoorzien, buiten de macht van YONG LEI, waardoor YONG LEI de verplichtingen niet kan nakomen. Denk hierbij aan ziekte van YONG LEI of  van naaste familieleden. 

 3. Indien er een probleem optreedt waardoor de bestanden niet geleverd kunnen worden, zal de fotoreportage opnieuw gemaakt worden zonder extra kosten. Er is geen sprake van schadevergoeding door YONG LEI.

 

Artikel 9 - Publicatie en promotie

 1. Bij boeking geeft de opdrachtgever automatisch toestemming voor de gemaakte fotobestanden en gaat akkoord aangaande afstand te doen van portretrecht en hiermee ook toestemming om alle gemaakte fotobestanden te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinde, zoals portfolio, sociale media, eigen gebruik, drukwerk en andere. Dit houdt ook in dat de fotograaf het recht heeft om de fotobestanden met toestemming van de opdrachtgever aan een ander commercieel bedrijf door te geven voor publicatie.

 2. De fotograaf blijft ten alle tijden eigenaar van de fotobestanden, mits auteursrechten verkocht zijn.

 3. De opdrachtgever is niet zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf gerechtigd de geleverde foto’s in te zetten voor commerciële doeleinden of ander gebruik buiten de huislijke kring. De fotograaf dient de opdrachtgever toestemming te vragen voor het gebruik van een foto voor wedstrijden en publicaties.

 4. Het bewerken van de door de fotograaf geleverde fotobestanden is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

 5. Elk gebruik dat niet overeenkomstig is met de algemene voorwaarden wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.

 6. Indien de opdrachtgever de fotobestanden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

 7. De opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, in acht te nemen (artikel 25 A.W.).

 8. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Het accepteren van de algemene voorwaarden omvat mede een forumkeuze voor de Nederlandse rechter.

 

Artikel 10 - Klachten

 1. Klachten van de opdrachtgever dienen binnen 10 dagen na levering van de fotobestanden plaats te vinden. Klachten die na dit termijn worden geuit worden niet in behandeling genomen. De fotograaf zal in samenspraak met de opdrachtgever zoeken naar een geschikte oplossing. Deze oplossing houdt in ieder geval niet het terugeisen van het betaalde tarief door de opdrachtgever in.

 2. Om een klacht in te dienen, moet deze schriftelijk (per e-mail) kenbaar gemaakt worden aan YONG LEI.

bottom of page